Zápisy z jednání ZM

Zápis č. 9

z jednání ZM Cerhovice dne 20.6.2016 v 18.00 hodin.

Přítomni: P.Frei, D. Vrňatová, J.Šmídová,  D.Holečková, J.Křížek, J.Hochman, J.Pergl, K.Čapková, M.Švarc, V.Pichlík, M.Kára, R.Altman ml., V.Tauš, P.Hlavsová
Omluven:  V.Cibulka
 
Program:   1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
                    2. Stavební akce
                    3. Účet hospodaření městyse, rozpočtová změna č.5
                    4. Návrh na udělení souhlasu s hospodařením a závěrečný účet za rok 2015
                    5. Kanalizace
                    6. Různé
                    7. Usnesení
                    8. Závěr
Ad.1
Zahájení provedl starosta P. Frei. Přivítal přítomné členy zastupitelstva městyse a shromážděné občany na veřejném zasedání. Konstatoval, že je přítomno 14 zastupitelů, 1 omluven a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Poté vznesl návrh na zapisovatelku – P. Tomanovou, ověřovatele – P. Hlavsovou a J. Šmídovou. ZM návrh jednohlasně schválilo. P.Frei též seznámil přítomné s navrženým programem.           I návrh programu byl ZM jednohlasně schválen.
 Ad.2
Starosta seznámil přítomné se stavebními akcemi, které by měly proběhnout:
 • oprava komunikace a chodníků v ulici Zahradní  - akce bude provedena v průběhu měsíce 07-08/2016, do projektu je možno nahlédnout na úřadě, městys získal dotaci ve výši 500 tis. Kč, celá akce – 4,5 mil. Kč, ZM přijetí dotace jednohlasně schválilo
 • úpravy v budově zdravotního střediska – renovace čekárny u dětské lékařky a úprava toalet, akce bude provedena v průběhu měsíce 08/2016
 • vodovodní přivaděč Záluží – Cerhovice, příslib dotace ve výši 6 mil. Kč, ZM přijetí dotace jednohlasně schválilo
 • rozšíření veřejného osvětlení – v ulici Plzeňská od domu p. Hochmana k ceduli obce, dále i v ulici Tovární
 • úprava u ZŠ – dopravní značení – připraveny různé varianty řešení, bohužel zatím nebyly příslušnými orgány schváleny, bude se dále řešit
 
 • konzervace pomníku železničního neštěstí, podán návrh na dotaci, řeší se splnění podmínek
Ad. 3
Starosta Petr Frei seznámil přítomné se současným stavem finančních prostředků na všech účtech a v pokladně k 31.5.2016. Předložil k projednání a schválení rozpočtovou změnu č. 5.
 
Ad.4
Starosta předložil návrh Závěrečného účtu městyse Cerhovice a Účetní závěrky za rok 2015. ZM projednalo účetní závěrku a závěrečný účet městyse za rok 2015.
ZM udělilo souhlas s celoročním hospodařením městyse Cerhovice a závěrečným účtem za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015 bez výhrad.
 
Ad.5
Dle informací starosty bylo zadáno odborné firmě zpracovat vyhodnocení zkušebního provozu na ČOV.  Toto bylo zpracováno a následně byla podána na referát ŽP žádost o uvedené ČOV do trvalého provozu. Po uvedení ČOV do trvalého provozu proběhne exkurze po objektu pro občany.
Dále starosta upozornil na problémy na ČOV, např. usazování velkého množství tuku, zanášení kanalizace nevhodnými předměty (ubrousky, vejce, kosti..)
Starosta dále upozornil na napojení domů občanů na kanalizační síť, vyhlášen byl termín do konce 06/2016, tato lhůta byla po domluvě s občany prodloužena do konce měsíce 08/2016.
 Ad.6
Prodej pozemků :
 • na žádost paní Jany Brožové prodej pozemku parc.č. 318/11 o výměře 76 m2 ve Třenici
 • na žádost Ing. Zdeňka Hoška prodej  pozemku o výměře 60 m2 před č.p. 29 ve Třenici,
ZM prodej pozemků za 140Kč/m2 výše uvedeným jednohlasně schválilo.
Starosta dále uvedl, co se týká koupě nemovitostí od KOVODRUŽSTVA, byla zaslána na firmu žádost o koupi, včetně oznámení o schválení ZM, bohužel dosud městys neobdržel žádnou odpověď.
 
V průběhu června 2016 proběhnou v obci následující kulturní akce:
22.6.2016     Rozloučení s MŠ – obřadní síň městyse
25.6.2016     Pivní slavnosti 2016 v areálu za sokolovnou
26.6.2016     Uctění památky manželů Šillingerových a posezení spoluobčanů 
                       mikroregionu na letním parketu v Újezdě
 
27.6.2016     Koncert pěveckého sboru ZŠ
 
29.6.2016     Rozloučení s 9. třídou ZŠ
 
Starosta dále seznámil občany s připravovaným programem oslav 500 let povýšení Cerhovice na městečko a 130 let SDH a 110 let TJ Sokol, které proběhnou 10.9.2016.
 
Dále starosta uvedl, že probíhají jednání mezi starosty obcí Mýto a městy Žebrák a  Rokycany ohledně řešení dosavadní dopravní situace na „staré Plzeňské“ silnici a na dálnici D5.
 
Dále starosta požádal ZM o souhlas se zařazením do majetku a to:
 • pomníku železničního neštěstí,
 • Božích muk nad ZŠ
ZM toto zařazení jednohlasně schválilo.
 
Starosta informoval přítomné, že se dále pracuje na vytvoření územního plánu městyse Cerhovice.
 
Dále uvedl, že po konzultaci s odborníky na zabezpečení, bylo navrženo vytvoření nového zabezpečovacího zařízení v MŠ a ZŠ formou videotelefonu. Nové zabezpečení by bylo možné namontovat v průběhu školních prázdnin, rozpočet akce činí 100 tis. Kč. Starosta požádal ZM o schválení financování této akce v částce 100 tis. Kč z finančních prostředků městyse. ZM to jednohlasně schválilo.
V závěru zasedání poděkovala paní ředitelka ZŠ Mgr. Irena Štochlová panu starostovi a ZM za poskytnuté finanční prostředky. Seznámila přítomné se závěry inspekční kontroly, která ve škole proběhla. Uvedla předpokládané práce, které proběhnou ve škole v průběhu prázdnin, a to renovace parket a dveří a dále koupě nového nábytku do jedné z tříd.
 
 
 
Diskuze:
Paní Řechtáčková se dotazovala, zda jí bude opravena hradba u jejího domu, kterou poškodila firma pracující na výstavbě kanalizace. Starosta uvedl, že proběhla schůzka se zástupci firmy, ta se bohužel k opravě nemá, tudíž dojde k vyhotovení reklamace.
Pan Pichlík uvedl, že poblíž koupaliště byl zahrnut, při pracech na kanalizaci, vodovodní hydrant. Starosta uvedl, že je v majetku VaKu, a že by se měla tato firma lépe starat o svůj majetek.
 
Ad.6
Všichni přítomní vyslechli znění usnesení a ZM jej jednohlasně schválilo.
 
Ad.7
Na závěr starosta poděkoval všem za účast a pozval je na další jednání.
V Cerhovicích 22.6.2016
 
Zapisovatelka: P. Tomanová
 
Ověřovatelé: P. Hlavsová
 
J. Šmídová

            

 

Usnesení č. 9

                   z jednání ZM Cerhovice dne 20.6.2016  v 18.00 hodin.

 1. ZM schvaluje přijetí dotace ve výši 500 tis. Kč na rekonstrukci vozovky a chodníku v ulici Zahradní a přijetí dotace ve výši 6 mil. Kč na výstavbu vodovodního přivaděče  Záluží – Cerhovice.

 1. ZM schvaluje návrh na prodej pozemku paní Janě Brožové parc.č. 318/11 o výměře 76 m2 ve Třenici a prodej pozemku panu Ing. Zdeňku Hoškovi o výměře 60 m2 před č.p. 29 ve Třenici oba za 140Kč/m2.

 1. ZM schvaluje zařazení těchto nemovitostí do majetku městyse:

 2. pomník železničního neštěstí

 3. Boží muka nad ZŠ.

 1. ZM schvaluje financování akce – zabezpečovací zařízení v ZŠ, ve výši 100 tis. Kč

             z rozpočtu městyse.

 1. ZM schvaluje rozpočtové opatření č.5

 1. ZM udělilo souhlas s celoročním hospodařením městyse Cerhovice a závěrečným účtem za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015 bez výhrad.

 

Toto usnesení bylo schváleno na jednání ZM Cerhovice dne 20.6.2016 a je závazné pro ÚM Cerhovice a RM Cerhovice.

 

                    Petr Frei                                                                           Václav Tauš

                    starosta                                                                          místostarosta                                                             

V Cerhovicích dne 22.6.2016

 

            

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-c.-9-zm184485049.docx 23.4 Kb