Informace pro občany

Kanalizace, cena za stočné, kam s olejem

Splaškovou kanalizaci si provozuje městys ve své režii. Smlouvy k napojení jsou na úřadě k vyzvednutí. 

Odvádění odpadních vod do kanalizace je možné pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky k tomuto určené. Vypouštění přes uliční vpusti nebo poklopy kanalizačních šachet je zakázáno. V našem případě je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není tedy dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky nebo obdobná zařízení !!!

Je zakázáno do kanalizace vypouštět závadné látky, které nejsou odpadními vodami, zejména: smažící a fritovací oleje nebo tuky, ropné látky,ředidla organická rozpouštědla, nátěrové hmoty, nebo jiné těkavé, výbušné a hořlavé látky, léky, jedy a žíraviny, posypové a jiné soli, silážní šťávy, statková a průmyslová hnojiva, přípravky na  ochranu rostlin a hubení škůdců-pesticidy, látky radioaktivní nebo infekční, látky intenzivně barevné, látky s nadměrným zápachem či dusivé. Nevhazovat také jakékoliv pevné předměty např. hadry, plasty, pleny, vlhčené ubrousky, obaly, provazy, injekční stříkačky apod.    

č.ú. kanalizace:   115-1748820257/0100 , jako variabilní symbol se uvede číslo smlouvy nebo faktury.     

Na tento účet lze i hradit zálohy 300,-Kč/os/ čtvrtletí s uvedením var. symbolu č. smlouvy - jedná se o číslo popisné v Cerhovicích a ve Třenici o číslo popisné s předřazením č. 10.

 

tzn. ve Třenici                         čp. 150  a před dáme  10 tj.    var. symbol  10150     

 

Vyúčtování dle vodoměrů bude až v druhé polovině  srpna r. 2023 , tzn. že zálohy 300,-Kč mohou občané hradit  v prvním a druhém čtvrtletí roku 2023.  

Majitelům studen byla vystavena faktura za splaškové vody v průběhu ledna r. 2023.  

Cena od 1.1. 2023    jeden m3  splaškové vody  je  -   35 Kč bez DPH  tj. 38,50 s DPH    

 

V Cerhovicích mohou občané odložit přebytečný fritovací olej do plastových nádob za radnicí a ve Třenici u autobusové točny - v plastových obalech.                                                                                       

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
file0023.pdf 823 Kb
kopie-kalkulace-vodne-2021-cerhovice.xlsx 25.4 Kb