Poplatky

Poplatky

Platby poplatků je možné provádět převodem na běžný účet 4626131/0100, platební kartou nebo v hotovosti v kanceláři městyse.

Městys Cerhovice vybírá následující poplatky:

Poplatek za psa

Poplatek ze psů starších 3 měsíců platí držitel psa.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej).
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za jednoho psa      ....................................................................................      160,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .............................................. 200,- Kč,
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ..................................................    80,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ....200,- Kč.

Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.

Obecně závazná vyhláška Městyse Cerhovice č. 2/2020 o místním poplatku ze psů

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve    které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.
Sazba poplatku činí 500,- Kč /rok za osobu přihlášenou k trvalému pobytu
Sazba poplatku činí 500,- Kč /rok vlastník nemovitosti (rekreační, neobydlená)
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

Obecně závazná vyhláška městyse Cerhovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
form1pes.docx 17 Kb
form2pes.docx 17.7 Kb
odhlpsa.docx 16.5 Kb