Historie

Historie

Cerhovice byly  založeny před rokem 1275. Podle dochované písemnosti patřily  tehdy jako trhová ves panství Sulislavu z Trnovan a to téměř do konce 14. století.  Z této doby pochází farní kostel Sv. Martina. Tato nejstarší stavba se nedochovala. Nynější chrám  je z 15. století a později barokně přestavěn. Cerhovice přešly koncem 14. století pod správu nejprve žebráckého a později  točnického panství. Povýšení na městečko privilegiem krále Vladislava II. 24. února  1516. Při tomto aktu získali Cerhovičtí znak, zlatý štít v horní části jelen a ve spodní medvěd. Vedle erbu udělil panovník četné výsady  jako právo vařit pivo. V této době vznikl jeden ze dvou již zaniklých pivovaru. Cerhovice zaznamenaly v 16. století značný rozkvět. Po smrti krále Vladislava II. došlo k zastavování hradu, mezi jinými také Točníku. Cerhovice získal do vlastnictví Jan z Lobkovic, který uzavřel 23. dubna 1557 kupní smlouvu s Ferdinandem I. Zřejmě z této doby pocházejí změny v erbu Cerhovic. Tato podoba znaku si zachovává  zlatý štít , v němž stojí dvojice věží a mezi nimi je lobkovický erb a nad ním se vztyčuje jelen. Smrtí Bohuslava Havla z Lobkovic v roce 1595 skončila vláda tohoto rodu nad Cerhovicemi. Ladislav z Lobkovic, účastník příprav povstání proti králi, se útěkem z Cech zachránil, ale majetek mu byl zkonfiskován. A tak Cerhovice znovu připadly králi.

Začátkem 17. století vnikla v Cerhovicích poštovní stanice. Brzy přišla třicetiletá válka a Cerhovice byly několikrát vydrancovány a poničeny požáry. Během války dostali Cerhovičtí další královský majestát, značné zkracující jejich dosavadní robotní povinnosti. Vysílené městečko ovšem dál prudce upadalo. V roce 1674 zasáhla  městečko epidemie moru a čtyři roky nato vypukl velký požár. Dne 8. května obdrželo místní obyvatelstvo od císaře Leopolda I. nové privilegium, které rozšířilo staré výsady o povolení  prodeje soli a kořalky a právo soudit na radnici přestupky do určitého rozsahu.18. století, období napoleonských válek, se Cerhovic nijak zvlášť nedotklo. Po otevření železniční trati z Prahy do Plzně v roce 1862 se ze zemské silnice vytráceli formani. Cerhovické zájezdní hostince ztrácely hosty. Trhy ochabovaly. Oživení slibovalo 19. století. Tehdy vznikly v Cerhovicích dva nové podniky: luxusní hotel Železité lázně, vanovými koupelemi s vodou ze zdejšího železitého pramene a Mayerův pivovar jako konkurent původnímu pivovaru z 16. století. Špatně prosperující hotel s lázněmi zanikl nedlouho po první světové válce. Starý pivovar však sehrál důležitou úlohu v odboji za druhé světové války. Po rozdrcení vojenské organizace Obrana národa na Berounsku a Hořovicku v únoru až červnu roku 1940 zde majitel pivovaru, bývalý legionář Čeněk Šillinger, udržoval středisko odporu s ilegální vysílačkou. Tu obsluhoval František Peltán, někdejší spolupracovník legendárních Tří králů ( Balabán, Mašín a Morávek ). Jeho buňku nakonec zlikvidovalo gestapo. Dne 30. června 1942 přepadlo pivovar. Fr. Peltánovi se podařilo uniknout ( ne však nadlouho, později jej gestapo dopadlo a v přestřelce v  Praze padl ) , Č. Šillinger zastřelil jednoho gestapáka a jednoho těžce postřelil, když se pokoušeli přelézt vrata pivovaru. Poté vyskočil z okna a dal se na útěk  přes pole směrem na Drozdov. Gestapáci odvázali jeho psa, který se vydal po stope svého pána  a v tomto směru postřelovali pole z kulometu. Čeňka Šillingera  jedna ze střel zasáhla, raněný věděl, že není úniku, ale než padnout do spáru gestapa volil smrt vlastní zbraní. Jeho manželka Bohdana byla gestapem popravena na Pankráci.   

Nejstarším a nejvýznamnějším dokumentem je listina krále Otakara II. vydaná na Křivoklátě dne19. prosince roku 1275, týkající se rozdělení majetku mezi Bohuslavem a Sulislavem, syny zemřelého Sulislava z Trnovan. Tento pergamen je nejen první  písemnou zmínkou o Cerhovicích, ale i prvním písemným dokumentem, v němž se objevuje jméno Podbrdska.

Požár Cerhovice, nejstarší dochované vyobrazení obce.

Pečetidlo města Cerhovic.

  Historie - Mayerův pivovar

Historie - náměstí Hostinec u Škrdlantů   Historie

   

 

Manželé Čeněk a Bohdana Šillingerovi.

 

 

 

 

 

 

 

Historie

History

The town Cerhovice was established before the year 1275. According to historical evidence Cerhovice had a status of a market village. And belonged to the Sulistavs family from Trnovan. Almost till the end of the 14th century. A parish church of St Martin was built in these times. However, the church was later destroyed. Nowadays temple was established in the 15th century and was later rebuilt to a baroque style at the end of the 14th century. Cerhovice was passed over to Žebrák rule and later to the Tocník rule. King Vladislav II gave Cerhovice the privilege to use the status “town” on 24 February, 1516. Cerhovice got her own emblem – a golden shield, a deer in an upper part and a beard in a lower part. However, the emblem was not the only privilege, which Cerhovice was given, another important privilege was the right to produce beer. At these time, two breweries were established, one of which had already been destroyed. Cerhovice was prospering throughout the 16th century. After the death of King Vladislan II, his castles were halt. Among them was also Tocník. Cerhovice got under the rule of Jan from Lobkovice, who enclosed a treaty with Ferdinand II on 23 April 1557. Changes in emblem come most likely from there times. A Lobkovic coat of arms, upon which is a deer is placed between two towers. The golden shield is still kept. The Lobkovic rule in Cerhovice finished in 1595 when Bohuslav Havel from Lobkovice died. Ladislav from Lobkovice, one of deputies against the King, succeeded to run away from Bohemia, but his property was confiscated. So, once again, the King took the rule over Cerhovice.
A post office was established in Cerhovice at the beginning of the 17th century. During the thirty-year-war Cerhovice was plunged and destroyed several times. Cerhovice got another master from the King during the war. Another privilege shortened her corvée duties. The exhausted town was declining. A severe plaque epidemic hit Cerhovice in 1674 and four years later the town caught fire. Emperor Leopold I gave Cerhovice a new privilege on 8 May. This privilege allowed the purchase of salt and brandy and the right to judge the breach of the law at the Town hall. Cerhovice was not especially touched by Napoleon wars during the 18th century.

Trade men stopped passing through the town from 1862, since the railway connecting Prague and Pilsen was built. Cerhovice´s inns were loosing guests. Markets were declining. The 19th century was expected to change the situation. A luxurious hotel “Železné lázne”, with large bathrooms with water from local springs was established. And also Mayer’s brewery, a concurrence for the brewery from the 16th century. However, the badly prosperous hotel with spa bankrupted after the WWI. The old brewery played an important role in the revolt during the WWII. The owner of the brewery and former legionary Cenek Šillinger a there center of revolt with an illegal transmitter from 1940. The transmitter was used by František Peltán, a former co-operator of legendary “Three Kings” (Balabán, Mašín and Morávek). The organization was later destroyed by Gestapo. They attacked the brewery on 30 June 1942, but František Peltán managed to run away, however not for a long time. He died later in Prague. Cenek Šillinger killed one Gestapo member and hurt one, when he was trying to break into the brewery. Šillinger jumped through the window and ran away towards Drozdov. The Gestapo hurt him and he knew that there would be no escape. He shot himself before the Gestapo managed to get him. His wife Bohdana was killed by Gestapo later as well.

 

Historie

Geschichte
Document written by King Otakar II is the oldest and most significant document. It was published in Krivoklát on 19 December 1275 and it contains information about dividing possession between Bohuslav and Sulislav, the sons of dead Sulislav from Trnov. Not only that the parchment contains the first written information about Cerhovice, but he name Podbrdsko is mentioned here for the first time.

Im Jahre 1257 wird Cerhovice erstmals in einer Urkunde, geschrieben von König Ottokar II. erwähnt, sicher ist der Ort noch älter. Nach den historischen Belegen hatte Cerhovice den Status eines Dorfmarktes.
Der Ort gehörte der Familie Sulistavs aus Trnovan fast bis zum Ende des 14. Jahrhunderts. (*1)

In dieser Zeit wurde die Pfarrkirche St. Martin gebaut. Später wurde diese Kirche jedoch zerstört. Die heutige Kirche wurde im 15. Jahrhundert errichtet und später im Barockstil umgebaut. Cerhovice kam unter die Herrschaft von Zebrak und später unter die Herrschaft von Tocnik. Am 24. Februar 1516 verlieh König Vladislav II. dem Ort das Privileg, sich Stadt nennen zu dürfen. Cerhovice erhielt sein eigenes Wappen – ein goldenes Schild mit einem Hirschen im oberen Teil und einem Bären? im unteren Teil.

Das Wappen war jedoch nicht das einzige Vorrecht, das dem Ort verliehen wurde, ein weiteres Privileg war Bier brauen zu dürfen. In dieser Zeit wurden zwei Brauereien gegründet, eine davon existiert nicht mehr. Cerhovice blühte während des 16. Jahrhunderts auf. Nach dem Tode von König Vladislav II. wurden seine Burgen aufgeteilt. Unter ihnen befand sich auch die Burg Tocnik.

Cerhovice kam unter die Herrschaft von Jan aus Lobkowitz, der mit Ferdinand II am 23. April 1557 einen Vertrag abschloss. Die Änderungen im Wappen stammen höchstwahrscheinlich aus dieser Zeit. Ein Lobkowitzer Wappen, über dem ein Hirsch zwischen zwei Türmen steht. Der goldene Schild blieb noch erhalten. Die Herrschaft der Lobkowitzer in Cerhovice endete im Jahre 1595, als Bohuslav Havel aus Lobkovice starb. Ladislav von Lobkowitz, ein Gegner Kaiser Rudolf II. beteiligte sich an einem Aufstand gegen den König, der jedoch missglückte. Es gelang ihm es aus Böhmen zu flüchten, sein Besitz wurde aber konfisziert. Auf diese Weise ging die Herrschaft über Cerhovice wieder an den König über.

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde in Cerhovice (1615) ein Postamt eröffnet.(*2)

Während des 30-jährigen Krieges wurde Cerhovice mehrere Male geplündert und zerstört. Cerhovice erhielt während des Krieges vom König einen weiteren Vorgesetzten( ?). Ein weiteres Privileg verringerte die Frondienstpflichten, die verarmte Stadt war im Niedergang begriffen. Eine schreckliche Pestepidemie suchte Cerhovice im Jahr 1674 heim und 4 Jahre später gab es in der Stadt eine Feuersbrunst. Am 8. Mai ? gab Kaiser Leopold I. Cerhovice neue Privilegien, nämlich den Handel mit Salz und Branntwein und das Recht im Rathaus Gericht zu halten.

Von den napoleonischen Kriegen im 18. Jahrhundert war Cerhovice nicht besonders betroffen. Von 1862 an kamen Händler nicht mehr durch die Stadt, da die Eisenbahn von Prag nach Pilsen gebaut wurde. Die Gasthöfe in Cerhovice verloren ihre Gäste. Der Markthandel ging zurück, die Poststation wurde geschlossen. Im 19. Jahrhundert sollte sich die Lage wieder ändern. Ein Luxushotel Zelezne lazn mit großen Badezimmern und Wasser aus dem örtlichen Brunnen wurde gebaut. Damals entstand auch die Brauerei Mayer, die eine Konkurrenz für die Brauerei aus dem 16.Jhd. war. Doch das schlecht laufende Hotel mit seinen Mineralbädern machte nach dem 2. Weltkrieg Pleite.

Die alte Brauerei spielte eine wichtige Rolle im Widerstand des 2. Weltkrieges. Der Besitzer der Brauerei und frühere Legionär ?en Sillinger leitete ab 1940 den Widerstand mit einem illegalen Sender. Der Sender wurde von Frantisek Peltan einem früheren Mitarbeiter der legendären 3 Könige (Balaban, Masin und Moravek) benützt. Später wurde die Organisation von der Gestapo zerschlagen. Sie griffen die Brauerei am 30 Juni 1942 an, aber Frantisek Peltan gelang es zu fliehen, aber nur für kurze Zeit. Er starb später in Prag. Sillinger tötete ein Mitglied der Gestapo und verwundete ein weiteres, beim Versuch in die Brauerei einzubrechen. Sillinger sprang durch das Fenster und rannte in Richtung Drozdov davon. Die Gestapo verwundete ihn und er wusste, dass es kein Entkommen mehr geben würde. Er erschoss sich, bevor ihn die Gestapo fassen konnte. Seine Frau Bohdana wurde später auch von der Gestapo getötet.

1945 waren in der Turnhalle und der Schule deutsche Soldaten stationiert, dazu kamen Tausende Soldaten der sogenannten Vlasova ROA ,der „Russischen Befreiungsarmee“. Sie wurden von den Amerikanern an die Russen ausgeliefert und im Sommer 1945 in die stalinistischen GULAG- Lager deportiert.

1968 rollten im Rahmen des „ Prager Frühlings“ erneut Panzer durch Cervovice, 1989 erfolgte die „friedliche Revolution“, Cerhovice versucht als selbständige Gemeinde die vielfältigen kommunalen Aufgaben zu bewältigen, damit der Ort lebensfähig und interessant für die hier wohnenden Menschen bleibt.

(*1) Im 14. Jahrhundert führte von Prag nach Nürnberg die „Goldene Straße“. Kaiser Karl IV. aus dem Haus Luxemburg reiste auf diesem Weg rund 52 mal nach Nürnberg und Frankfurt. Auch Magister Jan Hus zog 1414 durch Cerhovice nach Konstanz in den Tod. Viele Könige ( 1619 Friedrich von der Pfalz „der Winterkönig“) und Kaiser (der letzte war 1712, Karl VI.) kamen auf ihrem Weg nach Prag durch Cerhovice.

(*2) 1615 eröffnete Genaralpostmeister Freiherr Lamoral von Taxis einen Postkurs von Köln über Frankfurt, Pilsen, Cerhovice nach Prag.