Obecně závazné vyhlášky
Tisk článku

Obecně závazná vyhláška městyse Cerhovice č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

MĚSTYS CERHOVICE

 

Obecně závazná vyhláška městyse Cerhovice č. 3/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo městyse Cerhovice se na svém zasedání dne 13.12.2021 usnesením č. 13 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území městyse Cerhovice.

 

 1.   Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].

 

 1.   V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
  s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu[2].

 

 1.   Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

 

 1.  Městys Cerhovice má pro účely odpadového hospodářství zřízeno Sběrné místo v ulici Ackermanova. (dále jen ,,sběrné místo“).

 

 

Čl. 2

Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:

 

 1. Biologické odpady,
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví,
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Jedlé oleje a tuky,
 9. Směsný komunální odpad

 

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), a h).

 

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

 

 

 

Čl. 3

Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků

 

 1. Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou:

sběrné plastové nádoby, velkoobjemové kontejnery.

 

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:

     

stanoviště č. 1 – za radnicí v Cerhovicích

            papír, plasty, sklo bílé a barevné, drobné kovy, jedlé tuky a oleje

 

            stanoviště č. 2 – na rozhraní ulic Plzeňská a Zahradní

            papír, plasty, sklo bílé a barevné

 

            stanoviště č. 3 – na konci ulice Ke Koupališti

            papír, plasty, sklo bílé a barevné

 

            stanoviště č. 4 – ulice na Dražkách (u ZŠ)

           papír, plasty, sklo bílé a barevné

 

            stanoviště č. 5 – Třenice – autobusová točna

            papír, plasty, sklo bílé a barevné, jedlé tuky a oleje

           

            stanoviště č. 6 –  sběrné místo – Ackermanova ulice

            kovy

           

            stanoviště č. 7- u veřejného pohřebiště

            biologicky rozložitelný odpad       

 

stanoviště – umístění u každého rodinného a bytového domu

biologicky rozložitelný odpad

 

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označení příslušnými nápisy:

 

 1. Biologický odpad – sběrná plastová nádoba, barva hnědá, velkoobjemový     

kontejner  

 

 1.       Papír – sběrná plastová nádoba, barva modrá
 2.       Plasty – sběrná plastová nádoba, barva žlutá
 3.    Sklo – sběrná plastová nádoba – bílé sklo- barva bílá, sběrná pastová nádoba  

   barevné sklo – barva zelená

 1.    Kovový odpad – velkoobjemový kontejner (sběrné místo)
 2.    Drobný kovový odpad – sběrná plastová nádoba, barva černá
 3.   Jedlé oleje a tuky – sběrná plastová nádoba označená nápisem, barva černá

 

 

 1. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 1. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 

 

 

Čl. 4

 Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován a shromažďován v sběrném místě Cerhovice, ulice Ackermanova přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o provozu sběrného místa jsou zveřejněny na webových stránkách městyse Cerhovice.

 

 1. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

 

.  

 

Čl. 5

 Sběr a svoz objemného odpadu

 

 1. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován a shromažďován v sběrném místě Cerhovice, ulice Ackermanova přímo do sběrných nádob k tomuto účelu určených.

 

 1. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst.4 a 5.

 

 

 

Čl. 6

Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 

 1. typizované sběrné nádoby (popelnice) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v městysi, slouží pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 1. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
  v čl. 3 odst. 3 a 4.

 

 

 

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
  č1/2020 ze dne 14.12.2020.

 

 

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022.

 

 

 

                                                                                              

……...……………….                                                                       ………………..

            Miroslav Kára                                                                                    Petr Frei

místostarosta                                                                                     starosta

 

 

 

 

 

V

 

 

[1] § 61 zákona o odpadech

[2] § 60 zákona o odpadech

 

Tisk článku