Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška městyse Cerhovice č. 3/2023 o místním poplatku z pobytu

Městys Cerhovice
Zastupitelstvo městyse Cerhovice

Obecně závazná vyhláška městyse Cerhovice č. 3/2023
o místním poplatku z pobytu

 

Zastupitelstvo městyse Cerhovice se na svém zasedání dne 4. prosince 2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 

 1. Městys Cerhovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).

 2. Správcem poplatku je úřad městyse1.

Čl. 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku

 

 1. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí, s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče2.

 2. Poplatníkem poplatku je osoba, která v městysi není přihlášená (dále jen „poplatník“)3.

 3. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka4.

 4.  

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 

 1. Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon5.

 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala6.

 3.  

Čl. 4
Evidenční povinnost

 

Evidenční povinnost plátce, včetně povinnosti vést evidenční knihu, upravuje zákon7.

 

Čl. 5
Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí 21 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

 

Čl. 6
Splatnost poplatku

 

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne následujícího pololetí.

 

Čl. 7
Osvobození

 

Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně o místních poplatcích8.

 

Čl. 8
Přechodné a zrušovací ustanovení

 

 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu, ze dne 22. března 2021.

 3.  

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

 

Jakub Hendrich v. r.
starosta

Petr Frei v. r.
místostarosta

 

 

 

1§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2§ 3a zákona o místních poplatcích

3§ 3 zákona o místních poplatcích

4§ 3f zákona o místních poplatcích

5§ 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení plátce uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

6§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

7§ 3g a § 3h zákona o místních poplatcích

8§ 3b zákona o místních poplatcích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
c.3.2023-pobyt.pdf 94.3 Kb