Obecně závazné vyhlášky
Tisk článku

Obecně závazná vyhláška Městyse Cerhovice č. 4/2008 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

 

MĚSTYSE CERHOVICE

Obecně závazná vyhláška městyse Cerhovice

č. 4/2008

o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi

 

 

Zastupitelstvo městyse Cerhovice se na svém zasedání dne 15.12.2008 usneslo vydat  na základě ust.  § 24 odst.2) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst.2) písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen „vyhláška“)

 

 

Čl.1

Působnost obecně závazné vyhlášky

 

Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a je závazná pro fyzické a právnické osoby v územním obvodu Městyse Cerhovice.

 

                                                                         Čl.2

Základní pojmy

 

1) Průvodcem (doprovodem) psa se rozumí fyzická osoba, která na veřejném prostranství psa doprovází

2) Ovládaným psem se rozumí pes, kterému je průvodce (doprovod) v každém okamžiku schopen akustickým či jiným prostředkem zabránit, aby obtěžoval, ohrožoval či způsobil újmu jiným osobám nebo zvířatům

3) Volným pobíháním psa se rozumí pohyb psa bez vedení na vodítku průvodcem (doprovodem)

 

Čl. 3

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 

Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 2) v obci:

 

a) na veřejných prostranstvích v zastavěné části Městyse Cerhovice ( k.ú. Cerhovice,

k.ú. Třenice )  je možný pohyb psů pouze na vodítku.

Toto ustanovení se nevztahuje  na psy služební 3) a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací, na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob 4) a na lovecké psy 5) při výkonu práva myslivosti za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy 6).

 

b) pro volný pohyb psů se vymezují prostory mimo zastavená území obce a jejich části.

Volný pohyb psů v těchto prostorech je možný pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa

 

 

Čl.4

Sankce

 

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nepůjde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů, nebo trestní čin.

 

 

 

 

Čl. 5

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1. 2009

 

 

 

        Jiří Pergl                                                                          Petr Frei

     místostarosta                                                                        starosta

 

______________________________________________

1) ust.§3 písm.k) zákona č.246/1992 Sb.,na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

2) ust. §34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

3) např. ust. § 38 odst.1) písm.e) zákona č.283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů

            ust. § 19 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

4) např.slepečtí psy

5) ust. §44 odst.1) zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

6) vyhláška Ministerstva zemědělství č.244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
psy-pravidla.doc oznámení 28.2 Kb
Tisk článku