Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška městyse Cerhovice č. 4/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Městys Cerhovice
Zastupitelstvo městyse Cerhovice

Obecně závazná vyhláška městyse Cerhovice č. 4/2023
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


 

Zastupitelstvo městyse Cerhovice se na svém zasedání dne 4. prosince 2023 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 

 1. Městys Cerhovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

 2. Správcem poplatku je úřad městyse1.

 3.  

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

 

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí2:

  1. umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb,

  2. umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb,

  3. umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje,

  4. umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje,

  5. umístění reklamních zařízení,

  6. provádění výkopových prací,

  7. umístění stavebních zařízení,

  8. umístění skládek,

  9. umístění zařízení cirkusů,

  10. umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí,

  11. vyhrazení trvalého parkovacího místa,

  12. užívání veřejného prostranství pro kulturní akce,

  13. užívání veřejného prostranství pro sportovní akce,

  14. užívání veřejného prostranství pro reklamní akce,

  15. užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“)3.

 3.  

Čl. 3
Veřejná prostranství

 

Poplatek se platí za užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí nám.Kapitána Kučery, ulice Pražská, Plzeňská, Kovářská, Tovární, Ackermanova, Zahradní, Brodce, Ke Koupališti, Slepá, Západní, Mayerova, Na Dražkách, Nová, Šillingerova, Na Blížce, Na Žlábkách, Školní, U Vodojemu, Třenická, Letná, K Hoře, Kymličkova, Macháčkova, Příčná, Moskevská, Drozdovská, Zbirožská.

 

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

 

 1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství; údaje uváděné v ohlášení upravuje zákon4. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

 2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

 3.  

Čl. 5
Sazba poplatku

 

Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:

 1. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,

 2. za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,

 3. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč,

 4. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč,

 5. za umístění reklamních zařízení 10 Kč,

 6. za provádění výkopových prací 5 Kč,

 7. za umístění stavebních zařízení 10 Kč,

 8. za umístění skládek 10 Kč,

 9. za umístění zařízení cirkusů 10 Kč,

 10. za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 50 Kč,

 11. za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10 Kč,

 12. za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 5 Kč,

 13. za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 5 Kč,

 14. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 10 Kč,

 15. za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč.

 

Čl. 6
Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný nejpozději do 5 dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství.

 

Čl. 7
Osvobození

 

 1. Poplatek se neplatí:

  1. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

  2. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely5.

 2. Od poplatku se dále osvobozují:

  a. akce pořádané Městysem Cerhovice,

  b. akce pořádané ZŠ a MŠ Cerhovice,

  c. akce pořádané SDH Cerhovice, Unionem Cerhovice a TJ Sokol Cerhovice.

 3. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká6.

 

Čl. 8
Přechodné a zrušovací ustanovení

 

 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne 16. prosince 2019.

 

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.

Jakub Hendrich v. r.
starosta

Petr Frei v. r.
místostarosta

 

 

 

1§ 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

2§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4§ 14a odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích; v ohlášení poplatník uvede zejména své identifikační údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení poplatku

5§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

6§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
c.4.2023-vp.pdf 117.5 Kb