Obecně závazné vyhlášky
Tisk článku

Operační plán zimní údržby místních komunikací a chodníků Městyse Cerhovice

 Operační plán zimní údržby místních komunikací

            a chodníků   Městyse Cerhovice

 

Článek l

Základní ustanovení

 

            Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen zimní údržba) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a  na průjezdních úsecích silnic vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací vycházejícím ze schváleného rozpočtu městyse na straně druhé.

 

Článek 2

Vymezení některých pojmů

 

Zimní údržbou komunikací  se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny povětrnostními vlivy a podmínkami.

 

Sjízdnost místních komunikací  je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečnou jízdu silničních i jiných vozidel přizpůsobenou stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.

 

Schůdnost místních komunikací  je takový stav těchto komunikací, který umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený dopravně technickému stavu a stavebnímu stavu komunikací, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

 

Zimní období je legislativně stanoveno od 1.11.do 31.3.následujícího kalendářního roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti  místních komunikací a chodníků bez zbytečných odkladů,přiměřeně vzniklé situaci.

 

Zimní údržbu místních komunikací a chodníku zajišťuje  Úřad  městyse Cerhovice.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Článek 3

Zimní údržba chodníků

 

Zimní údržba chodníků se provádí kontinuálně až do zmírnění závad ve schůdnosti na všech udržovaných chodnících způsobem vymezeným ustanovením článku 2 vyhlášky o rozsahu způsobu a lhůtách odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic (dále jen vyhláška)  v tomto pořadí:nám.Kapitána Kučery chodník od   Úřadu městyse okolo prodejny Jednota,motorestu,k domu čp.30,ulice Plzeňská chodník od domu čp.31 kolem servisu Chládek až k domu čp.105, nám.Kapitána Kučery chodník od domu čp.80 okolo zdravotního střediska,pošty,hasičské zbrojnice až k domu čp.55,ulice Na Dražkách chodník od domu čp.125 okolo základní školy, dále ulicí Třenická a Kymličkova ke kapličce, ulice Na Dražkách chodník od domu čp. 216 směr náměstí k domu čp.55,nám. Kapitána Kučery chodník  od cukrárny čp. 42 směr ulice Plzeňská + ulička k domu  čp.38 dále okolo bytovky až k domu čp. 242, ulice Na Bližce chodník od domu čp. 99 k domu  čp.182,ulice Pražská  chodník od domu čp. 81 k domu čp. 73,ulice Pražská chodník od hotelu čp. 9 k sokolovně čp.143, hřbitov pouze vstupy na asfaltových plochách

            Ruční zimní údržba (ruční úklid sněhu + ruční posyp) se provádí pouze za denního světla .

 

Chodníky u kterých se zimní údržba neprovádí: chodník v ulici U Vodojemu ,Školní, Na Žlábkách, Šillingerova, Brodce.

 

Článek 4

Zimní údržba ostatních místních komunikací

 

           

 

Jako posypový materiál se používá pouze písek a drobné drcené kamenivo - zakazuje se používat popel a škváru.  Posyp místních komunikací se zahájí až po odstranění napadlého sněhu.

 

 

Pro účely tohoto plánu se místní komunikace rozdělují podle pořadí důležitosti  takto:

 

I. pořadí důležitosti.    ---------       

 

II. pořadí důležitosti. nám.Kapitána Kučery,  ul. Zahradní,  ul. K Hoře,  ul. Letná,  Na  Dražkách - okolo základní školy,  ul. Ke Koupališti.

III. pořadí důležitosti. ul.Tovární,  ul.Kovářská,  ul.Šillingerova,  ul.Na Škrobech,  ul. Slepá,  ul. Brodce,  ul. Majerova,  ul.Nová,  ul.Na Žlábkách,  ul. Školní,  ul. U Vodojemu,  okolo kapličky ve Třenici,  ul. Macháčkova,  ul. Příčná, ul. Moskevská,  ul. Drozdovská.

 

 

V ulicích, Zahradní,  K Hoře,  Letná a na hřbitově jsou umístěny kontejnery s posypovým materialem.

 

Komunikace u nichž se zimní údržba provádí pouze pluhováním : Jsou ul. II. a III. důležitosti

 

 

Komunikace u nichž se zimní údržba neprovádí:  silnice ze Třenice do Drozdova.

 

 

Článek 5

Zajišťování schůdnosti průjezdních úseků silnic

 

            Schůdnost průjezdních úseků silnic se zajišťuje pouze na přechodech pro chodce označených vodorovnou dopravní značkou V 7 a svislou dopravní značkou D 6 Přechod pro chodce.

Zajišťování schůdnosti průjezdních úseků silnic spočívá v zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev vhodnými zdrsňovacími materiály .

Jako posypový materiál se používá pouze písek a drobné drcené kamenivo - zakazuje se používat popel a škvára.  Posyp se zahájí až po odstranění napadlého sněhu.

 

Součástí zajišťování schůdnosti průjezdních úseků silnic je i odstranění případných sněhových bariér vytvořených při zmírňování závad ve sjízdnosti průjezdních úseků silnic, které ztěžují přístup na přechod pro chodce.

Schůdnost průjezdních úseků silnic se zajišťuje souběžně s zimní údržbou přiléhajících chodníků.

 

Článek 6

Lhůty pro provádění zimní údržby místních komunikací a chodníků

 

            Správce komunikace, případně jiný dodavatel zimní údržby místních komunikací (dále jen dodavatel) zahajuje v pracovní době zimní údržbu místních komunikací a průjezdních úseků silnic neprodleně  po zjištění, že vrstva napadlého sněhu na těchto komunikacích dosáhla 5cm, nebo že se na těchto komunikacích  zhoršila sjízdnost, resp. schůdnost vlivem jejich kluzkého povrchu.

 

Dodavatel  zahajuje v pracovní době zimní údržbu místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic nejpozději do 30 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla na místních komunikacích 5 cm nebo že se na těchto  komunikacích zhoršila sjízdnost a schůdnost vlivem jejich kluzkého povrchu, v mimopracovní době zimní údržbu místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic při domácí pohotovosti pracovníků nejpozději do 60 minut od zjištění, že vrstva napadlého sněhu dosáhla na místních komunikacích 5 cm nebo že se na těchto  komunikacích zhoršila sjízdnost a schůdnost vlivem jejich kluzkého povrchu.

 

Sjízdnost místních komunikací  I. pořadí důležitosti musí být zajištěna do 6 hodin od vzniku závad ve sjízdnosti.

 

Sjízdnost místních komunikací  II. pořadí důležitosti musí být zajištěna do 12 hodin od vzniku závad ve sjízdnosti.

 

Sjízdnost místních komunikací  III. pořadí důležitosti se začíná zajišťovat po ošetření komunikací I. a II. pořadí a musí být zajištěna nejpozději do 48 hodin od vzniku závad ve sjízdnosti.

 

Stanovené časové limity platí pro místní komunikace zařazených do prvního , druhého a třetího pořadí důležitosti v době od 5,00 do 21,00 hod. Komunikace I. pořadí důležitosti se udržují v celé šířce a délce.U ostatních komunikací se udržuje pouze jeden jízdní pruh.

 

Článek 7

 

 

Úřad městyse informují průběžně dodavatele zajišťujícího zimní údržbu místních komunikací o zjištěných závadách ve sjízdnosti a schůdnosti.

Dodavatel zajišťující zimní údržbu místních komunikací je povinen takto poskytnuté informace zohlednit při řízení prací  na odstraňování vzniklých závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací.

 

 

 

Článek 8

Dodavatel prací

                                                                Městys Cerhovice

Pracovníci řídící zimní údržbu jsou:

Jakub Hendrich  Ke Koupališti 198, mob. 603 912 246,  Frei Petr,  Třenická čp.49, mob. 724 181 208

 

 

 

Článek 9

Důležitá telefonní čísla

 

Městys Cerhovice

311 577 556

 

 

Policie Hořovice

974 872 710

Správa a údržba silnic -středisko Žebrák

311 533 436

 

Spojení s nepřetržitou službou KSÚS Středočeského kraje -  Oblast Kladno
 název období nepřetržité telefonní spojení e-mail
Oblastní dispečink Zimní údržby listopad až březen 723 353 179 dispecink.kladno@ksus.cz
 KSÚS Středočeského kraje - Oblast Kladno
jméno a příjmení funkce telefonní spojení v pracovní době 7:00-15:30 e-mail
Martin Šebek provozní cestmistr  cestmistrovství Žebrák 606 637 061 martin.sebek@ksus.cz
Bohumil Taraba vedoucí provozního úseku oblasti Kladno               602 375 608 bohumil.taraba@ksus.cz

                 

Tento operační plán zimní údržby místních komunikací

byl dne 24.11. 2009 projednán radou města a schválen jejím usnesením č. 1/2009

 

 

 

Místostarosta  městyse                                                                               Starosta městyse

          Frei Petr                                                                                            Jakub Hendrich

Tisk článku